کاناډا او اروپا د سوداګرۍ تړون د خبرو ‘ناکام’

کاناډا او اروپا د سوداګرۍ تړون د خبرو ‘ناکام’
کاناډا او اروپا د سوداګرۍ تړون د خبرو 'ناکام'هغه هڅې چې د کاناډا او د اروپايي ټولنې او د اروپا د شورا تر منځ د

هغه هڅې چې د کاناډا او د اروپايي ټولنې او د اروپا د شورا تر منځ د آزادې سوداګرۍ تړون لاسليک خبرو اترو کاناډا پاتې د کاربنديز. د کاناډا د سوداګرۍ وزير Christa Freeland،، اعلان وکړ چې د اروپا اتحاد نه شي حتی د کاناډا د سوداګرۍ تړون سره هوکړه وکړي.

هغه هڅې چې د کاناډا او د اروپايي ټولنې او د اروپا د شورا تر منځ د آزادې سوداګرۍ تړون لاسليک خبرو اترو کاناډا پاتې د کاربنديز. د کاناډا د سوداګرۍ وزير Christa Freeland،، اعلان وکړ چې د اروپا اتحاد نه شي حتی د کاناډا د سوداګرۍ تړون سره هوکړه وکړي.

15 comments
24admin
ADMINISTRATOR
PROFILE