مورينيو: زما د ژوند يوه غميزه ده هوټل

مورينيو: زما د ژوند يوه غميزه ده هوټل
مورينيو: زما د ژوند يوه غميزه ده هوټلمورينيو: زما د ژوند يوه غميزه ده هوټل

لیورپول فوټبال لوبډلې خوزه مورينيو وايي، چې په هوټلونو کې د پېښو او د هغې د هوټل څخه بهر د عکاسان په شتون کې ژوند کوي، ستړی.

لیورپول فوټبال لوبډلې خوزه مورينيو وايي، چې په هوټلونو کې د پېښو او د هغې د هوټل څخه بهر د عکاسان په شتون کې ژوند کوي، ستړی.

24admin
ADMINISTRATOR
PROFILE