د افغانستان د اسلامي دولت د فعالیت زیات اړه لري؟

د افغانستان د اسلامي دولت د فعالیت زیات اړه لري؟
د افغانستان د اسلامي دولت د فعالیت زیات اړه لري؟د افغانستان د اسلامي دولت د فعالیت زیات اړه لري؟

ځايي سرچينو وويل په مرکزي افغانستان کې د غور ولایت په ….

ځايي سرچينو وويل په مرکزي افغانستان کې د غور ولایت په ….

24admin
ADMINISTRATOR
PROFILE